Vad är fotvård?

Fotvård

handlar om vård och välbefinnande hos foten och underbenet. Bortsett från det fina fotbadet och den underbara massagen som vanligtvis kommer i slutet (och kanske lite putsning) handlar fotvård / fotterapi om att bibehålla den biomekaniska och kinetiska balansen mellan foten och kroppen. Kort sagt, att försäkra dig om att du kan stå, gå och springa med bästa hållning och minsta stress eller smärta på skelettstrukturen.

Varje terapeut arbetar individuellt, men det som normal ingår i en fotvårdsbehandling är: undersökningar av tånaglarna för att finna eventuella missbildningar eller missfärgningar, hudkontroll på baksidan av fötterna, på fotsulorna och underbenet för att utesluta eventuella sjukdomar, infektion eller problem som  uppstår på grund av nedsätt blodcirkulation. Tips och råd eller behandling ges om något misstänkt hittas. Ankelpulser kan tas vid behov, såväl mätning av hur känsliga tårna, fötterna och ankeln är.

Fotvård kan påbörjas i alla åldrar. Föräldrar kan hålla ett öga på sina barn eller spädbar, eftersom vissa genetiska egenskaper kan korrigeras kirurgiskt eller mekanisk. Elit-, professionella-, hobbyidrottare och dansare kan definitivt dra nytta av regelbundna fotvårdstjänster av alla ovanstående skäll

 Foot care

is about the care and well being of the foot and lower leg.  Aside from the lovely  foot bath and wonderful massage that usually comes in the end (and maybe a bit of polish) foot care/foot therapy concerns itself with maintaining the bio-mechanical and kinetic balance between the foot and body. In short, insuring you can stand, walk and run with the best posture and least amount of stress or pain on the skeletal structure.

While each therapist works individually, what usually is included in a foot care session is: inspections made of the quality of the toe nails and any deformities or discolorations, inspections of the skin on the back of the feet, on the soles of the feet and lower leg to rule out any maladies or infection or problems which can occur due to poor blood circulation. Tips and advice or treatment are given if any are suspected or found.  The ankel pulse can be taken if needed as well as measuring how sensitive the toes, feet and ankels are.

Foot care can begin at any age. Parents can keep and eye on their young children or infants as some genetic trates can be surgically or mechanically corrected. Elite, professionell and hobby athletes and dancers can definately benefit from regular foot care treatmens for all of the above reasons!

Kathy Thompson, Dipl. med Fotterapeut

Why caring for your feet is ok!

Taking care of your feet!

Foot care!