MLD massage

Ödem? Edema?

Ödem / Lymfödem

Ett Ödem avses en synlig och /eller palperbara vätskesamling i vävnaden. Ödem uppstår i situationer där lymfkärlen av en eller annan orsak inte kan utföra sin uppgift att föra bort vätskan som infiltrerats i vävnaderna och sen överskrider den friska lymfkärlens transportkapacitet. t.ex. vid orthostatic svullnade dvs svullnade som uppkom efter fler timmars stående eller sittande. Ödem är ej sjukdomstillstånd men ett symptom.

En lymfödem är en kroniskt sjukdomstillstånd som uppstår när lymfkärlen skadas lokalt och lymfkärlens transportkapacitet inte längre räcker till att transportera som behövs.

Vad är den lymfsystemet?

Lymfsystemet är vid sidan av blodkärlen det andra systemet för vätsketransport i kroppen men det är betydligt mindre känt. Under normala förhållanden, omkring 10% av vätska som lämnar blodcirkulationen transporteras some lymfa tillbaka till blodbanan. Lymfan är till färgen vanligen en klar, färglös vätska medan lymfa som dräneras från buken är mjölkfärgad pga dess innehåll av fett.

Lymfsystemet består av lymfkärl och utmed dessa belägna lymfknutor som kan ses som vår kropps kasernområden. I den lagras stora mängde försvarsceller. Misstänkta ämnen stoppas och lagras eller förstörs men alltid lyckas det inte. Skadat lymfkärl gör att kroppen reagera långsammare vid hotande infektioner.

Vad är KFÖ?

Akronymen står för Kombinerade Fysikalisk Ödemterapi. dvs lymfterapi eller complete behandling av (lymf- ) ödem. Behandlingen är delad i två fasar: Fas I är svullnadsreduktion. Fas II är att upprätthålla och optimera vårdsresultatet. Denna helomfattande lymfterapi består av:

  • Manuellt lymfdränage
  • Självlymfdränage/ att göra själve 
  • Kompression terapi: kompression strumpor, bandagering eller kompression plägar
  • Motion
  • Hudvård: hjälper till upprätthålla hudens skyddsfunktion mot omvärlden.
  • Komplians kring egen vård.

Vad är manuellt lymfdränage (MLD)?

MLD är en mild behandling som ges med händerna i syfte att stimulera lymfsystemet och får flytta lymfan i önskade riktning i det interstitiella rummet (mellan cellerna) samt att får vätskan att flöda från det svullna området till friska delar av kroppen. Man rör alltså inte musklerna men behandlingsgreppen i MLD blir mer intensiva och skarpa om vävnaden har fibrotiserats. Resultatet av massagen är en ökad ämnesomsättning, snabbare återhämtning samt en lättare kroppskänsla.

MLD är den perfekta behandling till friska människa men är mer känt som behandling till konstaterade friska patienter efter en cancer behandling. Då är MLD bra för att reducera svullnade efter bevärande (t.ex bröst) surgery där lymfknutor blev skadat /borttagna. 

MLD kan underlätta symtomen av lipödem samt generellt stelhet i kroppen av olika anledning.

Absoluta kontraindikationer för MLD massage

  • på gående infektioner förorsakade av bakterier, virus m.m.
  • cardiellt ödem

Allt annat kontraindikationer är relativa eller lokala och kan diskuteras innan bokningen.

Jag kan assistera med bandagering. Gärna ringa innan du boka.

An edema is a visible and / or palpable fluid collection in the tissue. Edema occurs in situations where the lymph vessels, for one reason or another, cannot perform their task of removing the fluid infiltrated into the tissues and then exceeding the transport capacity of the healthy lymph vessels e.g.  orthostatic swollen or swelling which arises after several hours of standing or sitting. Edema is not a disease but a symptom.

A lymphedema is a chronic condition that occurs when the lymph vessels are damaged locally and the transport capacity of the lymph vessels is no longer sufficient to transport as needed. The lymphatic system is, besides the blood vessels, the second system for fluid transport in the body, but it is considerably less known. Under normal conditions, about 10% of fluid that leaves the blood circulation as lymph is transported back to the bloodstream. Lymph is usually a clear, colorless liquid, while lymph that is drained from the abdomen is milky because of its fat content.

The lymphatic system consists of lymph vessels and along these are located lymph nodes that can be seen as the body’s defences . In it, a large numbers of defense cells are stored. Suspected substances are stopped and stored or destroyed, but are not always successful. Injured lymphatic vessels cause the body to respond more slowly to threatening infections.

What is KFÖ? The acronym stands for Combined Physical Edema Treatment. ie, lymph therapy or complete treatment of (lymph) edema. The treatment is divided into two phases: Phase I is swelling reduction. Phase II is to maintain and optimize the healthcare result. This all-encompassing lymph therapy consists of: manual lymph drainage, managing massage on your own, compression therapy: compression socks, bandages or compression pads. Exercise. Skin Care: Helps to maintain skin’s protective function against the outside world and compliance around self care.

What is manual lymph drainage (MLD)? MLD is a mild massage to stimulate the lymphatic system and move the lymph in the desired direction in the interstitial space (between cells) and to cause the fluid to flow from the swollen area to healthier parts of the body. Thus, the muscles are not touched, but the treatment grips in MLD become more intense and sharper if the tissue  includes fibroid masses. The result of the massage is an increased metabolism, faster recovery and a lighter body feeling. 

MLD is a  perfect treatment for maintaining overall health but is most known for as a post cancer treatment: after breast cancer surgery (intakt breast) to reduce swelling where lymph nodes were damaged / removed. MLD can ease the symptoms of lippedema and general stiffness in the body. Absolute contraindications for MLD massage on running infections caused by bacteria, viruses,  cardiac edema.  All other contraindications are relative or local and can be discussed before booking. I can assist with bandaging. Feel free to call before you book.

Lympha Press Optimal V2

Lympha Press Optimal V2 System  med ben manschett, är ett system för sekventiell kalibrerad graderad pneumatisk kompressionsbehandling för behandling av bl.a. lymfödem, venös insufficiens, efter operationer t.ex. venligering eller stripping, samt sports skador.  För att flytta lymphan har Lympha Press Optimal V2 4 effektiva programar: Preterapi+ Lymph, Lympha, Preterapi+Wave, Wave.

Lympha Press Optimal V2 System leg cuff is a system for sequentially calibrated graduated pneumatic compression treatment for treatment of  lymphedema, venous insufficiency, after surgery such as ligation or stripping, as well as sports injuries. To shift the lymph fluid  Lympha Press Optimal V2 has 4 effective programs.

Behandling / Services

Boka här!

Manuell lymfdränage massage:

 1.000 SEK

En helkropps massage för a minska allmänt svullnade i kroppen och ansikte. Utmärkt till att lindra symptom av lymfödem samt lipödem.

A full body massage to reduce general swelling of the body and body.  Excellent for treating the symptoms of lymph edema as well as lipedema.

Massage kort:

2.700 SEK

3 ggr. massagekort.  OBS! Alla behandlingar med endast 2 veckors mellan rum. Ej ersättning för missade tid! Missade tid går ej att byta mot et annat dag/tid/behandling! Ej återbetalning!

3 times massage card.  Attn! Two weeks between treatments. No compensation for missed appointments. Exchanges not allowed. No refunds!

Dubbelt ödemreducering massage – Lympha Pres

825 SEK (70 min)

En manuell förbehandling av benet inklusive motsvarande område följt av Lympha Press Optimal V2 kompressionbehandling.  Effektive metod till trötta ben, orthostatic svullnade! Bra att ha med dig kompression strumpor/täjtsen  med dig att drar på efter behandling!Obs! Ett ben i tagit.

Enkelt ödemreducering massage – Lympha Press:

725 SEK (40min)

Em manuellt förbehandling av benet inklusive motsvarande område följt  av Lympha Press Optimal V2. Bra att ha kompression garmet med dig att tar på efter behandling! Hör av innan vid hjälp med bandagering.

Includes first  a manuell pre-massage then the treatment continues with Lympha Press Optimal V2 Rehabilitation and recovery is quicker which decreases the possibility for secondary injuries.

 Till Arbetsgivare

Era anställde inom företaget kommer att uppskatta  Era investeringar i deras välbefinnande! Hör gärna av Er!

Your employees will appreciate your investment in their wellbeing! You are very welcome to contact me!